BDSwiss EU

Legal Documents

BEST INTEREST & ORDER EXECUTION POLICY - BDSwiss

October 2020
Download the latest version of our
Best Interest & Order Execution Policy

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE - BDSwiss

December 2020
Download the latest version of our
Complaints Handling Procedure

CONFLICTS OF INTEREST POLICY - BDSwiss

October 2020
Download the latest version of our
Conflicts of Interest Policy

CLIENT CATEGORIZATION POLICY - BDSwiss

October 2020
Download the latest version of our
Client Categorization Policy

INVESTOR COMPENSATION FUND NOTICE - BDSwiss

October 2020
Download the latest version of our
Investor Compensation Fund

PILLAR 3 DISCLOSURES - BDSwiss

April 2021
Download the latest version of our
DISCLOSURE AND MARKET DISCIPLINE REPORT FOR 2020

KEY INFORMATION DOCUMENT

October 2020
Download the latest version of our
BDSwiss KID

EXECUTION QUALITY SUMMARY STATEMENT (RTS 28)

2020
Download the latest version of our
Execution Quality Summary Statement (RTS 28)

LEVERAGE POLICY

October 2020
Download the latest version of our
Leverage Policy BDSwiss EU

FATCA/CRS INFORMATION

October 2020
Download the latest version of our
FATCA CRS LTD

KEY INFORMATION DOCUMENT (DMA)

October 2020
Download the latest version of our
BDSwiss DMA KID

Best Execution Quarterly Statistics – RTS27 (Directive (EU) 2017/575)

2021
Download the latest version of our
RTS27 Q1 2021

Best Execution Quarterly Statistics – RTS27 (Directive (EU) 2017/575)

2020
Download the latest version of our
RTS27 Q4 2020
Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 72.5 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung