BDSwiss EU

General terms and conditions

CLIENT AGREEMENT

September 2020

Download the latest version of our
General Terms & Conditions

GENERAL RISK DISCLOSURE

July 2018

Download the latest version of the
General Risk Disclosure Statement

RISK DISCLAIMER FOR FINANCIAL INSTRUMENTS – CFDs

August 2018

Download the latest version of the
Risk Disclaimer for Financial Instruments CFDs

RAW ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS

July 2019
Please note that the Company has discontinued Raw subscription accounts as of 15.4.2020.

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C

Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 79.5 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung