BDSwiss

CLIENT AGREEMENT

May 2018

Download the latest version of our
General Terms & Conditions for Forex CFDs

GENERAL RISK DISCLOSURE

July 2018

Download the latest version of the
General Risk Disclosure Statement

RISK DISCLAIMER FOR FINANCIAL INSTRUMENTS – CFDs

May 2018

Download the latest version of the
Risk-Disclaimer for Financial Instruments – CFDs

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Thông báo Rủi ro Chung