BDSwiss

CLIENT AGREEMENT

May 2018

Download the latest version of our
General Terms & Conditions

CLIENT AGREEMENT – TERMS & CONDITIONS FOR BINARY OPTIONS

May 2016

Download the latest version of the
Terms Conditions Binary

GENERAL RISK DISCLOSURE

May 2018

Download the latest version of the
General Risk Disclosure

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Thông báo Rủi ro Chung