BDSwiss EU

General terms and conditions

CLIENT AGREEMENT

April 2021
Download the latest version of our

GENERAL RISK DISCLOSURE

October 2020
Download the latest version of our

RISK DISCLAIMER FOR FINANCIAL INSTRUMENTS - CFDs

October 2020
Download the latest version of our

VPS SERVICES

September 2021
Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 72.5 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung