BDSwiss EU

Economic Calendar

The BDSwiss economic calendar is your one stop source for the latest economic data. Automatically updated following each announcement, here you can find when the world’s biggest financial announcements will take place as well as what the projected value will be. You have the ability to filter your results based on date, country and/or importance.

 


Công cụ CFD rất phức tạp và có rủi ro mất tiền nhanh chóng do tính chất đòn bẩy. 72.5 % tài khoản đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Bạn nên cân nhắc xem mình có nắm rõ cách CFD hoạt động và liệu bản thân có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao hay không. Thông báo Rủi ro Chung