BDSwiss

CFD/Forex Black Account Tiền điện tử Asset List


CRYPTO Average Spread Margin Requirement % Swap Short % Swap Long % Min Trade Size Max Trade Size Pt value per lot
BTCUSD 2000 50 -30 -30 0.01 1 0.01
BTCEUR 2000 50 -30 -30 0.01 1 0.01
mini BTCUSD 2000 50 -30 -30 0.01 100 0.0001
mini BTCEUR 2000 50 -30 -30 0.01 100 0.0001
LTCUSD 100 50 -30 -30 0.01 1 0.01
LTCEUR 100 50 -30 -30 0.01 1 0.01
ETHUSD 250 50 -30 -30 0.01 1 0.01
ETHEUR 250 50 -30 -30 0.01 1 0.01


Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. 84.1 % tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Thông báo Rủi ro Chung