BDSwiss EU

Legal Documents

BEST INTEREST & ORDER EXECUTION POLICY - BDSwiss

October 2020
Download the latest version of our
Best Interest & Order Execution Policy

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE - BDSwiss

December 2020
Download the latest version of our
Complaints Handling Procedure

CONFLICTS OF INTEREST POLICY - BDSwiss

October 2020
Download the latest version of our
Conflicts of Interest Policy

CLIENT CATEGORIZATION POLICY - BDSwiss

October 2020
Download the latest version of our
Client Categorization Policy

INVESTOR COMPENSATION FUND NOTICE - BDSwiss

October 2020
Download the latest version of our
Investor Compensation Fund

PILLAR 3 DISCLOSURES - BDSwiss

April 2021
Download the latest version of our
DISCLOSURE AND MARKET DISCIPLINE REPORT FOR 2020

KEY INFORMATION DOCUMENT

October 2020
Download the latest version of our
BDSwiss KID

EXECUTION QUALITY SUMMARY STATEMENT (RTS 28)

2020
Download the latest version of our
Execution Quality Summary Statement (RTS 28)

LEVERAGE POLICY

October 2020
Download the latest version of our
Leverage Policy BDSwiss EU

FATCA/CRS INFORMATION

October 2020
Download the latest version of our
FATCA CRS LTD

KEY INFORMATION DOCUMENT (DMA)

October 2020
Download the latest version of our
BDSwiss DMA KID

Best Execution Quarterly Statistics – RTS27 (Directive (EU) 2017/575)

2021
Download the latest version of our
RTS27 Q1 2021

Best Execution Quarterly Statistics – RTS27 (Directive (EU) 2017/575)

2020
Download the latest version of our
RTS27 Q4 2020
การเทรด CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว จากเลเวอเรจ 75.3 % ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อม
รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงโดยทั่วไป