BDSwiss

Magagamit ang MetaTrader platform para sa pangangalakal ng mga pares ng currency mula 00:00:51 (GMT+1) ng Lunes hanggang 23:59:59 (GMT+1) ng Biyernes.. Ang mga oras na ito ay nagbabago ayon sa Daylight Savings Time, na nagsisimula sa huling Linggo ng Marso at nagtatapos sa huling Linggo ng Oktubre.

Mangyaring tandaan na ilang sandali bago magsimula ang pangangalakal, tinitiyak ng talahanayan ng pagsasagawa na ang lahat ng presyo ay na-update. Hindi maaaring magsagawa ng mga bagong order sa oras na ito. Ang hakbang na ito ay pangunahin para sa mga posisyong pinananatili sa Sabado’t Linggo at para asikasuhin ang mga umiiral na order. Pagkatapos ng simula ng pangangalakal, maaari kang magposisyon ng mga bagong order at mangalakal nang agad-agad, o mag-edit at tanggalin ang mga umiiral na order.

Sa mga unang oras ng pangangalakal, ang pamilihan ay mas hindi liquid kaysa sa karaniwan. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagtalon ng mga presyo at maaaring humantong sa pagsasagawa ng mga order sa presyo na naiiba sa presyong hinihiling mo. Madaling intindihin kung bakit ang mas malalaking spread ay karaniwan sa oras na ito, dahil may mas kaunting bumibili at tagapgabili sa pamilihan. Ito ay dahil Linggo pa para sa karamihan ng tao sa mundo.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib. Pangkalahatang Pagsisiwalat ukol sa Panganib